Обратно

За проекта

Проектът се осъществи в периода 2011 - 2016 и към момента Judicialprofiles.bg служи като архив на извършените дейности. Актуална информация за дейността на БИПИ на bili-bg.org. 

Цели и обхват на Инициативата за прозрачни съдебни назначения

В България общественото доверие в правосъдната система продължава да бъде в криза, заедно с разколебаната убеденост на магистратите, че в  кариерния процес израстват онези с най-високи професионални и нравствени качества. Съществува неразбиране за ролята на съдиите и основните критерии за оценка на техния труд, поради което обществото  дори не подозира за мнозинството добри и компетентни съдии, отдадени на професията си и съответно не може да им окаже необходимата подкрепа и уважение. 

В отговор на тези проблеми, проектът „Инициатива за прозрачни съдебни назначения” (ИПСН):
цели да подпомогне за утвърждаване принципите на обективност и прозрачност в процедурите по назначения на магистрати на ръководни длъжности в звената на съдебната система, да допринесе  за усъвършенстване провеждането на различните структурни етапи в кариерните процедури, както и да гарантира, че ръководните места в съдебната система ще бъдат заемани от  магистратите с най-изявени професионални и нравствени качества. 

Към момента дейността по проекта е съсредоточена в изграждането на профили на съдебни кандидати за административно-ръководни длъжности в звената на съдебната система. Бяха съставени профили и на всички номинирани за изборни членове на Висшия съдебен съвет по време на кампанията през 2012 г. Тогава за пръв път в България бяха организирани онлайн изслушвания на част от кандидатите и впоследствие удобно архивирани в judicialprofiles.bg. Изготвиха се профили на всички номинирани за членове на Конституционния съд, считано от 10.05.2012 г. досега. Следващият етап на ИПСН ще бъде концентриран върху съставянето на профили на магистрати, на които предстои да придобият статут на несменяемост. За целта следва да бъде избран пилотен съд, в който ще се осъществява пряко наблюдение върху работата на конкретните съдии. Особен акцент е поставен върху повишаване на общественото доверие в начина на управление на съдебната система и подобряване имиджа на правосъдието в България. Всички дейности по ИПСН са съобразени с конституционните и законови принципи, гарантиращи статута на магистратите, функциите на съдебната власт, както и защитата на личните данни.

Основното средство, което проектът използва за постигането на тези цели, е  гражданско наблюдение върху ключовите етапи при формиране на управлението на съдебната система и съдийските  кадри. Моделът на такова гражданско наблюдение е заимстван от опита на утвърдени демокрации, почива на обективни критерии и борави единствено с проверима информация. 


Методология

Инициативата за прозрачни съдебни назначения се основава на постъпателното развитие на цялостна методология за граждански мониторинг, като основните принципи в развитието на тази методология са: 

  • Ползване на международен опит с доказана ефективност.
  • Последователно съобразяване с българските законови и конституционни стандарти, както и с духа и практиката на българските правораздавателни традици.
  • Участие на широк кръг експерти.
  • Вземане предвид мнението на съдийската общност.
  • Сътрудничество и диалог с органите на съдебната  власт и други държавни  институции. 
  • Използване на обективна, проверима, публична и когато е възможно, официална  информаци в изграждането на профилите. 
  • Постоянно усъвършенстване и разширяване на  мониторинга.

Формулата на методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения се резюмира в три взаимосвързани реквизита:

  1. Събиране на публична информация за  кандидатите за съдийски назначения и нейното представяне в рамките на детайлни стандартизирани профили, които  биват обсъждани с магистратите.
  2. Публикуване на профилите на официалната интернет страница на Инициативата за прозрачни съдебни назначения - judicialprofiles.bg.
  3. Подбуждане на обществения дебат.                   

Профилите се създават по повод на конкретни кариерни процедури, процедури засягащи формирането на ръководството на съдебната система и на нейния общ кадрови потенциал. Съдържанието в тях почива на систематизирана информация, извлечена от публични източници, включително регистри, декларации, заключения, документи и други данни, изготвени от съответните държавни органи. Kато допълващи сведения се ползват и данни от публикации в уважавани медии, чиито автори са установими, а съдържанието проверимо. Процесът на събиране на информация следва всички законови изисквания за защита на личните данни.
След като един профил е завършен, той задължително се изпраща на съответния магистрат за коментари, забележки, предложения, в случай че са налице неточности, липси или част от информацията не е отразена коректно. Досега БИПИ получава обратна връзка от магистратите, на които са изготвяни профили, което е доказателство, че се изграждат основите на една нова култура на прозрачност, откритост и диалогичност. През 2012 г. екипът на БИПИ, следвайки утвърдени международни методология и примери, създаде и специализирани Анкетни листове за самооценка на магистрати. Първите съдии, на които БИПИ изпрати за попълване анкетите са кандидатите за длъжността „Административен ръководител-председател” на Районен съд гр. Карлово - съдия Иван Бедачев, съдия Анна Георгиева и съдия Асима Вангелова-Петрова, както и на съдия Румяна Илиева (тогава съдия в Окръжен съд Сливен, понастоящем съдия в Апелативен специализиран наказателен съд). 


Експертен панел

Успешното реализиране на Инициативата за прозрачни съдебни назначения е обвързано с  широка и взаимно допълваща се като опит и компетенции експертиза, която да разработва ефективно неговите цели. Това наложи формирането на панел от експерти, съставен от съдии, юристи и представители на гражданския сектор, които да вземат ключови решения по правни и методологически въпроси.


За БИПИ 

Фондация „Български институт за правни инициативи” (БИПИ) е независима неправителствена организация, която работи за утвърждаването на Върховенството на закона - Rule of Law в България и региона на Югоизточна Европа и Черно море. БИПИ е наследник на българския офис на Американска асоциация на юристите и нейната програма за Централна и Източна Европа (ABA CEELI, понастоящем АBA ROLI), която през 2006 г.  приключи своята дейност в страната след повече от 15 години работа в областта на правната и съдебна реформа.  Финансирането на БИПИ се осъществява изключително от международно признати институционални донори. Основните посоки на работа на Института са насочени към подпомагане на съдебната реформа и утвърждаване на доброто управление в областта на правосъдието, чрез прилагане на решения, основани на най-добрите постижения на международната практика. БИПИ  влага и значителни усилия в използването на интердисциплинарни подходи и методологии. Особен акцент поставяме върху разширяването на обществената подкрепа относно съдебната реформа, както и по-пълната мобилизация на ресурсите в гражданския сектор. 

 

Виж пълната версия на сайта